Uchwała Nr XXXVII/213/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 sierpnia 2009r.

 

w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2009 - 2015

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się zmiany Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2009 - 2015 przyjęty przez Zebranie Wiejskie Mieszkańców Miejscowości Samborowo Uchwałą I/3/09 w dniu 21 sierpnia 2009r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/201/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dn. 11.09.2009 r.                                                                       

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.09.2009, ostatnia aktualizacja: 11.09.2009, odsłon: 960


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214336
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości