Uchwała Nr XXXVII/207/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 maja 2013r.

 

w sprawie podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.

 

      Na podstawie art. 61 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U.z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami/, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Podnosi się z dniem 01 września 2013r. stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie z III klasowej do VI klasowej.

 

      § 2. Granice obwodu szkoły określa odrębna uchwała

 

      § 3. Szkoła dostosuje postanowienia statutu odnoszące się do struktury organizacyjnej w zakresie określonym w § 1.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 09.05.2013r.

Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.05.2013, ostatnia aktualizacja: 09.05.2013, odsłon: 804


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722015
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości