Uchwała Nr XXXVII/205/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 maja 2013r.

 

w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      §1.1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

 

      2. Z uwagi na upływ czasu - 15 lat obowiązywania studium oraz zakres i charakter zmian w przestrzeni gminy, a także zmianę przepisów prawa, tekst i rysunek studium zostały opracowane na nowo bez uwidaczniania zmian.

 

      §2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda składa się z następujących części stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

 

   1) załącznik nr 1 - tekst I. części studium zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda - Część I. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego”,

 

   2) załącznik nr 2 - tekst II. części studium zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda - Część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego”,

 

   3) załącznik nr 3 - rysunek w skali 1:25000 zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda - Kierunki zagospodarowania przestrzennego”,

 

   4) załącznik nr 4 - lista nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu studium.

 

      §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      §4. Traci moc Uchwała Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

 

      §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

 

Data przekazania do publikacji: 16.05.2013r.

Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2013, ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, odsłon: 2 017


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100251
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości