Uchwała Nr XXXVII/182/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.

 

      Na podstawie § 147 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2002r. Nr 149, poz. 2046) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XXXVII/182/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 października 2005r.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok

 

Lp.

Tematyka

Termin

Sprawozdawcy i uczestnicy

1.

Stan realizacji wniosków sektorowych

m-c styczeń

Sekretarz

2.

Zaopiniowanie sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2005r.

i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium

m-c luty

m-c luty

(2 posiedzenia)

Skarbnik Gminy

3.

Gminna oświata - aspekt finansowy funkcjonowanie placówek

m-c kwiecień

(2 posiedzenia)

Skarbnik Gminy,

Kierownik

Ref. Oś. K i S

4.

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy:

GOK-u i GBP w warunkach samodzielności finansowej

m-c maj

(2 posiedzenia0

Skarbnik Gminy,

Dyrektor GBP,

Dyrektor GOK

5.

Modernizacja oświetlenia ulicznego - wnioski

m-c wrzesień

(2 posiedzenia)

Kierownik

Ref. IGK

6.

Stan realizacji poprzez Urząd Gminy zleconych zadań rządowych z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych

miesiąc październik

Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich

7.

Kontrola stanu wydatkowania środków na zadania z zakresu pomocy społecznej

m-c listopad

 

Kierownik GOPS

8.

Kontrole zlecone przez Radę Gminy

2 (posiedzenia)

Wskazani przez Radę Gminy

 

 

data publikacji: 06.11.2005, ostatnia aktualizacja: 06.11.2005, odsłon: 1 010


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569333
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości