Uchwała Nr XXXVI/279/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2017r.
 
w sprawie powierzenia Miastu Ostróda zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
 
     Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Gmina Ostróda w drodze porozumienia międzygminnego powierza Miastu Ostróda w 2018 roku realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 
     § 2. Realizacja zadania odbywać się będzie na zasadach ustalonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Ostróda a Burmistrzem Miasta Ostróda.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.11.2017
Osoba przekazująca: Piotr Rećko

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.12.2017, ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, odsłon: 613


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214832
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości