Uchwała Nr XXXVI/265/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie
do Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie
 
     Na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3, 6 i 7 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r.  dotychczasowe Gimnazjum im. Jana  Pawła  II  w  Lipowie  z  siedzibą  Lipowo 16,  14-100  Ostróda, zostało włączone do Szkoły  Podstawowej  im.  Konstantego  Ildefonsa  Gałczyńskiego w  Lipowie  z  siedzibą Lipowo 16, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Mienie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie stało się mieniem Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.
 
     § 3. Należności i zobowiązania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie  przejęła Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.11.2017
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.12.2017, ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, odsłon: 683


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214839
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości