Uchwała Nr XXXVI/262/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
w Lipowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Lipowie
 
     Na podstawie art. 191 ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póżn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół w Lipowie z siedzibą Lipowo 16, 14-100 Ostróda, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie i dotychczasowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie, stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie z siedzibą Lipowo 16, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie obejmuje w całości miejscowości: Bałcyny, Gruda, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo, Podlesie, Reszki, Smykówko.
 
     § 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.11.2017
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.12.2017, ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, odsłon: 464


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11928547
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości