Uchwała Nr XXXVI/260/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej
im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach obejmującej klasy I - III sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach obejmującą strukturą organizacyjną klasy I – III
 
     Na podstawie art. 117 ust. 2, ust. 4  i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póżn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 20, 14-133 Stare Jabłonki, obejmująca klasy I – III sześcioletniej szkoły podstawowej, stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 20, 14-133 Stare Jabłonki obejmująca klasy I – III ośmioletniej szkoły podstawowej. 
 
     § 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach obejmuje w całości miejscowości: Stare Jabłonki, Zawady Małe, Buńki, Gąski, Jabłonka.
 
     § 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku
w Starych Jabłonkach.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.11.2017
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.12.2017, ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, odsłon: 750


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238543
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości