Uchwała Nr XXXVI/203/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2013 r.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr XXXIV/190/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2013 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2013r.

Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.04.2013, ostatnia aktualizacja: 04.04.2013, odsłon: 738


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722441
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości