Uchwała Nr XXXVI/202/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2013 r.

 

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

      na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      §1. Ustala się w 2013 roku stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie:

 

      1) w wysokości 0,79 zł do 1 m3 dostarczanej wody,

 

      2) w wysokości 2,43 zł do 1 m3 odebranych ścieków.

 

      §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2013r.

Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.04.2013, ostatnia aktualizacja: 04.04.2013, odsłon: 813


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722430
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości