Uchwała Nr XXXVI/178/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 sierpnia 2005r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miasta Ostróda

 

      Na podstawie  art.   13  ust. l   ustawy z dnia    21   sierpnia     1997r o  gospodarce nieruchomościami   (Dz.U.   z   2004r.   Nr 261 póz. 2603 z poźm. zm.) w związku z § l uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 200!r. ( Dz. Urz. Woj. warmińsko - mazurskiego Nr 62 póz. 1019) oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      § 1. Nabyć   odpłatnie   na   rzecz   Gminy   Ostróda   prawo   użytkowania   wieczystego nieruchomości   położonej przy ul. Drwęckiej 7 oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 9 miasta Ostróda jako działka nr 53 o pow. 2542 m2, zabudowana budynkiem biurowo -mieszkalnym   i garażowym z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Ostróda. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr 6783.

 

      § 2. Nabycie nieruchomości na mienie komunalne następuje odpłatnie w drodze czynności cywilno - prawnych.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 03.09.2005, ostatnia aktualizacja: 03.09.2005, odsłon: 999


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563643
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości