Uchwała Nr XXXV/253/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 października 2017 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych.
 
     § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2017 w wysokości 350.485 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 00/100).
 
     § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostróda a Powiatem Ostródzkim.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Data przekazania do publikacji: 27.10.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.10.2017, ostatnia aktualizacja: 27.10.2017, odsłon: 771


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214574
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości