Uchwała Nr XXXV/204/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2.307.500 zł., (słownie złotych: Dwa miliony trzysta siedem tysięcy pięćset ) na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2009 r.

 

§ 2. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy w latach 2010- 2015.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.06.2009, ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, odsłon: 1 066


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803106
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości