Uchwała Nr XXXV/171/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2005r.

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz U. z 2001 roku Nr.142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2005 roku spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania cmentarza wojennego z Zawadach Małych.

 

      § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza wojennego z Zawadach Małych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim, a Gminą Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 29.07.2005, ostatnia aktualizacja: 29.07.2005, odsłon: 1 019


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085632
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości