Uchwała Nr XXXIX/321/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15 listopada 2021 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.1-4 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) oraz art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Od dnia 01 sierpnia 2021 r. ustala się Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Jerzemu Fijasowi miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:
 
1) wynagrodzenie zasadnicze: - 9.500,00 zł
 
2) dodatek funkcyjny: - 3.000,00 zł
 
3) ) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. - 3.750,00 zł
 
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. - 1.900,00 zł;
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 19.11.2021
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.11.2021, ostatnia aktualizacja: 19.11.2021, odsłon: 447


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527071
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości