Uchwała Nr XXXIX/316/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 marca 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2018-2020 zlokalizowanych na terenie gminy Ostróda stanowiących własność  spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo
 
     Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 poz.328, z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020 zlokalizowanych na terenie gminy Ostróda stanowiących własność  spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.03.2018
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.03.2018, ostatnia aktualizacja: 26.03.2018, odsłon: 599


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070755
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości