Uchwała Nr XXXIV/281/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 maja 2021 r.
 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 141/169 i 172/48 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, wniesionej w dniu 12 maja 2021 r. w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePuap
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
     § 1. 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na uchwałę Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 141/169 i 172/48 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, wniesioną w dniu 12 maja 2021 r. w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePuap.
 
     2. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do udzielenia odpowiedzi na skargę.
    
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 02.06.2021
Osoba przekazująca: Agata Grzelakowska

Sporządził/a: Agata Grzelakowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.06.2021, ostatnia aktualizacja: 09.06.2021, odsłon: 282


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563715
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości