Uchwała Nr XXXIV/251/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 września 2017 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 
     Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U z 2017 r., poz. 827) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. W uchwale Nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej § 1 otrzymuje brzmienie:
     „§ 1. Powierza się Wójtowi Gminy Ostróda uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Ostróda z wyłączeniem ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda.”
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 29.09.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.09.2017, ostatnia aktualizacja: 04.10.2017, odsłon: 672


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238614
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości