Uchwała Nr XXXIV/246/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 września 2017 roku
 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. 1. Gmina Ostróda wyemituje 3.000 (słownie: trzy tysiące) obligacji o wartości nominalnej po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
 
  2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 
  3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 
  4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 
  5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
     § 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 
     § 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 
 
  1) Seria A17 o wartości 50.000 zł, 
 
  2) Seria B17 o wartości 50.000 zł, 
 
  3)Seria C17 o wartości 50.000 zł, 
 
  4) Seria D17 o wartości 50.000 zł, 
 
  5) Seria E17 o wartości 300.000 zł, 
 
  6) Seria F17 o wartości 300.000 zł, 
 
  7) Seria G17 o wartości 300.000 zł, 
 
  8) Seria H17 o wartości 300.000 zł, 
 
  9)Seria I17 o wartości 300.000 zł, 
 
  10) Seria J17 o wartości 300.000 zł, 
 
  11) Seria K17 o wartości 500.000 zł, 
 
  12) Seria L17 o wartości 500.000 zł.
 
  2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017 r.
 
  3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 
   4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda.
 
     § 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 
  1) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2018 r., 
 
  2) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2019 r., 
 
  3) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2020 r., 
 
  4) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2021 r., 
 
  5) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2022 r., 
 
  6) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2023 r., 
 
  7) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2024 r., 
 
  8) obligacje serii H17 zostaną wykupione w 2025 r., 
 
  9) obligacje serii I17 zostaną wykupione w 2026 r., 
 
  10) obligacje serii J17 zostaną wykupione w 2027 r., 
 
  11) obligacje serii K17 zostaną wykupione w 2028 r.,
 
  12) obligacje serii L17 zostaną wykupione w 2028 r.
 
  2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 
  3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym, dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
     § 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 
  2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przez rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 
  3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 
  4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
     § 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda w latach 2018-2028.
  2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2018-2028.
 
     § 7. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do:
 
  1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 
  2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 
  3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 
     § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 03.10.2017r.
Osoba przekazująca: Monika Klimowska
 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.10.2017, ostatnia aktualizacja: 03.10.2017, odsłon: 691


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235968
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości