Uchwała Nr XXXIV/192/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 lutego 2013 r.

 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda

        

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną, przysługującą  sołtysom sołectw Gminy Ostróda, według następujących zasad:

1)   na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków i zadań wynikających z wykonywania funkcji sołtysa na obszarze sołectwa – w kwocie 250 zł /słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt/;

2)   na pokrycie kosztów związanych z uczestniczeniem w pracach Rady Gminy Ostróda – bez względu na ich ilość, w jednej kwocie 50 zł /słownie złotych: pięćdziesiąt/.

2. Podstawą do wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest złożony przez sołtysa podpis na liście obecności.

3. Sołtysowi, który sprawuje jednocześnie funkcję radnego Gminy, część diety, określonej w ust. 1 pkt 2, nie przysługuje.

4. W przypadku objęcia funkcji lub wygaśnięcia funkcji sołtysa w trakcie miesiąca, wysokość części diety, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się proporcjonalnie do czasu sprawowania funkcji sołtysa w danym miesiącu.

 

§ 2. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, po uwzględnieniu podpisów, o których mowa w § 1 ust. 2. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe.

 

§ 3. Traci moc uchwała XIX/116/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw gminy Ostróda

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 27.02.2013r.

Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.02.2013, ostatnia aktualizacja: 27.02.2013, odsłon: 845


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11721961
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości