Uchwała Nr XXXIV/189/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 lutego 2013r.

 

w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie.

 

      Na podstawie art. 62 ust.1 w związku z art. 58 ust. 1,2,6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U.z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami/ oraz art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Zamierza się utworzyć z dniem 01 września 2013r. Zespół Szkół w Lipowie zwany dalej Zespołem.

 

      2. W skład Zespołu wejdą:

 

1/ Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie,

 

2/ Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie.

 

      § 2. Projekt Aktu Założycielskiego Zespołu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Ostróda do:

 

1/ Przedłożenia projektu Aktu Założycielskiego Radom Pedagogicznym Szkół mającym wchodzić w skład Zespołu w celu wyrażenia przez te Rady opinii.

 

2/ Wystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie utworzenia Zespołu.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/189/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 lutego 2013r.

 

 

PROJEKT AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPOWIE

 

 

      Sporządzony na podstawie art.58 ust.1 i 2 oraz art. 62 ust.3. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm./

 

      § 1. Zakłada się z dniem 1 września 2013r. Zespół Szkół w Lipowie, w skład którego wchodzą:

 

      1. Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie,

 

      2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie.

 

      § 2. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w miejscowości Lipowo Nr 16.

 

      § 3. W skład obwodu Zespołu wchodzą:

 

      1. Szkoła Podstawowa: Bałcyny, Gruda, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo, Podlesie, Reszki, Smykówko.

 

      2. Gimnazjum: Bałcyny, Gruda, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo, Podlesie, Reszki, Rudno, Smykowo, Smykówko.

 

Data przekazania do publikacji: 27.02.2013r.

Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.02.2013, ostatnia aktualizacja: 27.02.2013, odsłon: 1 061


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070925
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości