Uchwała Nr XXXIV/169/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 maja 2005 roku

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda

 

      Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku nr 142 poz. 1591z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203) oraz zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda.

 

      § 2. Granicę planu stanowi obszar zespołu działek o nr ewidencyjnych od 135/67 do 135/130 oraz działka 135/117.

 

      § 3. 1. Uchwalony plan składa się z tekstu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załączników, w tym rysunku planu w skali 1:1000 zatytułowanego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda”.

 

      2. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Gminy Ostróda, a kopia w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.

 

      3. Integralne części uchwały stanowią załączniki do uchwały w tym: załącznik nr 1- rysunek planu, załącznik nr 2- rozstrzygnięcie w sprawie zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania stanowiące oraz rozstrzygnięcia dotyczące nieuwzględnionych uwag do planu stanowiące załącznik nr 4.

 

      4. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne:

 

   - granice opracowania; - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania; - linie podziału wewnętrznego – adaptowany podział na działki; - funkcje dróg; - linie zabudowy; - sposób użytkowania terenu w/g oznaczeń odpowiednimi symbolami; - zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną.

 

      § 4. intensywność zabudowy - należy rozumieć procent zabudowy, to jest stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów do powierzchni działki;

 

   powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wody powierzchniowe na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, budynek rekreacji indywidualnej - rozumie się przez to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku rodzinnego;

 

   budynku gospodarczym - rozumie się przez to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych;

 

   zabudowie zagrodowej - rozumie się przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych,

 

   zabudowa związana z działalnością rolniczą - polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw, w tym również produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza oraz stawy rybne.;

 

   adaptacji zabudowy - należy rozumieć przystosowanie stanu istniejącego do aktualnych potrzeb użytkownika. W ramach adaptacji mogą być dokonywane zmiany jak: wyburzenia obiektów uciążliwych lub zużytych, modernizacja nadbudowa, przebudowa, rozbudowa oraz uzupełnienie zabudowy. Prace adaptacyjne winny spełniać wymogi architektoniczne określone dla nowej zabudowy.

 

      § 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska. Teren projektowanej zabudowy przylega do granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Jest to teren o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych, którego wschodnią część stanowią zwarte kompleksy leśne. W związku z tym nowe zagospodarowanie nie może stanowić dysonansu w krajobrazie. W szczególności odnosi się to do wyglądu nowych budynków, do zachowania proporcji budynków i rodzaju projektowanych materiałów. Ustala się wysokość budynków do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym. Dach wysoki dwu lub wielospadowy, pokryty dachówką ceramiczną. Dopuszcza się krycie dachów trzciną lub gontem. Wyklucza się krycie eternitem lub papą. Nachylenie połaci dachu 350-500. Kalenice dachów budynków mieszkalnych równoległe lub prostopadłe do ulic. W elewacjach należy stosować materiały naturalne: cegła tynki, drewno. W przypadku podpiwniczenia budynku poziom zerowy nie może przekroczyć 1,0 m w stosunku do przyległego terenu. Przy lokalizacji budynku na działce, gdzie występują różnice terenu, ustala się wyniesienie poziomu zerowego budynku nie więcej niż 1,0 m od najwyżej położonego terenu przyległego do budynku. Ustala się, działki zabudowy mieszkalno rekreacyjnej nie mogą być mniejsze niż 1000m2, a front działki mniejszy niż 22m. Warunek ten nie dotyczy działek rolniczych, których powierzchnia nie może być mniejsza niż 3000m2. Na całym terenie możliwe jest łączenie działek sąsiednich by otrzymać jedną działkę większą. Postuluje się stosowanie ogrodzeń przyległych do ciągów komunikacyjnych z materiałów naturalnych: drewno, kamień, żywopłoty itp.

W granicach opracowywanego planu dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należy przyjąć dla terenu oznaczonego MT, stosownie do przepisów szczegółowych jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a dla terenów zabudowy oznaczonej symbolem RMT - jak dla zabudowy zagrodowej.

W związku z położeniem terenu na skraju obszarów o izolacji nieciągłej od podstawowego poziomu wodonośnego, wskazana jest realizacja kanalizacji sanitarnej w jak najkrótszym czasie. Dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy w okresie przejściowym na szczelnych zbiornikach bezodpływowych przyjmując, że zabudowa na szambach nie może przekroczyć 30% ogólnej liczby projektowanych budynków (dotyczy to liczby 20 działek, której nie można przekroczyć). W związku z turystycznym charakterem zabudowy należy ciągi infrastruktury technicznej prowadzić poza istniejącym drzewostanem.

Wyznaczone w planie działki przepompowni oraz ciągi instalacji infrastruktury technicznej są orientacyjne (określają zasady uzbrojenia) i mogą ulec przesunięciu w projektach technicznych.

Postuluje się przeprowadzenie archeologicznego rozpoznania powierzchniowego przed rozpoczęciem inwestycji.

 

      § 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 1-5 MT - projektowana zabudowa mieszkalno – rekreacyjna na wydzielonych działkach. Wymogi architektoniczne określone są w § 6. Maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,3 (30% powierzchni działki może być zabudowane). Minimum 65% powierzchni działki musi to być powierzchnia terenu biologicznie czynna.

 

   6 EK - projektowana stacja transformatorowa słupowa ST1(lub kontenerowa) na terenie projektowanej zbiorczej przepompowni ścieków.

 

   7 RMT - projektowana zabudowa zagrodowa z agroturystyką. Wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji w tym użytkowe poddasze. Dach wysoki dwu lub wielospadowy, pokryty dachówką ceramiczną. Dopuszcza się krycie dachów trzciną lub gontem. Wyklucza się krycie eternitem lub papą. Nachylenie połaci dachu 350-500. W elewacjach należy stosować materiały naturalne cegła, kamień, tynki, drewno. Budynki gospodarcze o architekturze nawiązującej do budynków mieszkalnych. Przeznaczenie budynków gospodarczych nie może być uciążliwe dla zabudowy mieszkalnej. Dopuszcza się na terenie realizację budynków mieszkalnych związanych z bazą noclegową dla prowadzonej funkcji agroturystycznej. Na działce tej musi być zlokalizowana lokalna przepompownia ścieków, ponieważ ukształtowanie terenu nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków do systemu projektowanego dla zespołu zabudowy mieszkalno – rekreacyjnej.

 

   8 RMT - projektowana zabudowa zagrodowa z agroturystyką. Wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji w tym użytkowe poddasze. Dach wysoki dwu lub wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Dopuszcza się także krycie dachów trzciną lub gontem. Wyklucza się krycie eternitem lub papą. Nachylenie połaci dachu 350-500. W elewacjach należy stosować materiały naturalne cegła, kamień, tynki, drewno. Budynki gospodarcze o architekturze nawiązującej do budynków mieszkalnych. Przeznaczenie budynków gospodarczych nie może być uciążliwe dla zabudowy mieszkalnej. Dopuszcza się na terenie realizację budynków mieszkalnych związanych z bazą noclegową dla prowadzonej funkcji agroturystycznej.

  

   9 RMO - projektowana zabudowa związana z działalnością rolniczą polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw, w tym również produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza. Wyklucza się realizację obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze (w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska art.51.ust1). Wyklucza się produkcję zwierzęcą z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkalno – rekreacyjnej. Minimalna wielkość działek siedliskowych związanych z realizacją budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych wynosi ok. 3000 m2 . Dopuszcza się możliwość łączenia wydzielonych działek gdy wynika to z prowadzonej działalności gospodarczej np agroturystycznej. Wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji w tym użytkowe poddasze. Dach wysoki dwu lub wielospadowy, pokryty dachówką ceramiczną. Dopuszcza się także krycie dachów trzciną lub gontem. Wyklucza się krycie eternitem lub papą. Nachylenie połaci dachu 350-500. W elewacjach należy stosować materiały naturalne cegła, kamień, tynki, drewno. Budynki gospodarcze o architekturze nawiązującej do budynków mieszkalnych. Przeznaczenie budynków gospodarczych nie może być uciążliwe dla zabudowy mieszkalnej.

 

   10 KWD - projektowana ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00m i  jezdni o szerokości 5,50 m. Ze względu na charakter projektowanej zabudowy na ulicach dojazdowych postuluje się realizację nawierzchni naturalnej (żwirowej, lub innej nie wymagającej uzbrojenia ulic w kanalizację deszczową)). Projektowane w granicach opracowania planu ulice dojazdowe nie stanowią zadań dla realizacji celów publicznych.

   11 KWD - projektowana ulica dojazdowa jako ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6,00 m. Ze względu na charakter projektowanej zabudowy postuluje się realizację nawierzchni naturalnej (żwirowej, lub innej nie wymagającej uzbrojenia ulic w kanalizację deszczową)). Projektowane w granicach opracowania planu ulice dojazdowe nie stanowią zadań dla realizacji celów publicznych.

 

   12 KWD - projektowana ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00m i jezdni o szerokości 5,50 m. Ze względu na charakter projektowanej zabudowy na ulicach dojazdowych postuluje się realizację nawierzchni naturalnej (żwirowej, lub innej nie wymagającej uzbrojenia ulic w kanalizację deszczową)). Projektowane w granicach opracowania planu ulice dojazdowe nie stanowią zadań dla realizacji celów publicznych.

 

   13 KWD - projektowana ulica dojazdowa jako ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6,00 m. Ze względu na charakter projektowanej zabudowy postuluje się realizację nawierzchni naturalnej (żwirowej, lub innej nie wymagającej uzbrojenia ulic w kanalizację deszczową). Projektowane w granicach opracowania planu ulice dojazdowe nie stanowią zadań dla realizacji celów publicznych.

 

   14 -15 KWD - projektowane ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00m i jezdni o szerokości 5,50 m. Ze względu na charakter projektowanej zabudowy na ulicach dojazdowych postuluje się realizację nawierzchni naturalnej (żwirowej, lub innej nie wymagającej uzbrojenia ulic w kanalizację deszczową)). Projektowane w granicach opracowania planu ulice dojazdowe nie stanowią zadań dla realizacji celów publicznych.

 

   16 KWD - istniejąca droga gminna wewnętrzna położona poza terenem opracowania. Wskazana jest modernizacja tej drogi i utwardzenie nawierzchni, ponieważ jest to jedyny dojazd do zespołu zabudowy mieszkalno – rekreacyjnej. Postulowane parametry przy modernizacji drogi to: szerokość w liniach rozgraniczających 12,00m.

 

      § 7. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji7.1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest przy drodze gminnej wewnętrznej. Powiązanie terenu projektowanej zabudowy z układem komunikacyjnym zewnętrznym stanowi podłączenie drogi gminnej wewnętrznej do drogi powiatowej Szyldak – Ostrowie - Olsztynek, a następnie w Olsztynku z droga krajową nr 7 Gdańsk – Warszawa – Chyże oraz z droga krajową nr 51 granica państwa (Bezledy) – Olsztyn – Olsztynek. Istniejąca droga gminna wewnętrzna, przy której zlokalizowana jest projektowana zabudowa posiada szerokość w liniach rozgraniczających 12,00m. Drogę tą należy zmodernizować poprzez budowę nawierzchni trwałej o szerokości 5,50m. Pozostałe drogi obsługujące projektowane zainwestowanie projektowane SA jako ciągi komunikacyjne o nawierzchni naturalnej (żwirowej), aby wyeliminować konieczność realizacji kanalizacji deszczowej.

 

   7. 2. Teren projektowanej zabudowy zaopatrywany będzie w wodę z ujęcia wody w miejscowości Ostrowin. Zaopatrzenie zabudowy w wodę realizowane siecią rozdzielczą w układzie pierścieniowo – rozgałęźnym. W celu zaopatrzenia p-poż należy sieć zaopatrzyć w hydranty p-poż. Projektowaną sieć wodociągową należy realizować w projektowanych ulicach dojazdowych.

 

   7. 3. Skanalizowanie terenu objętego opracowaniem realizowane będzie siecią kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Z prawie całego terenu poza jedną działką projektowaną pod zabudowę zagrodową ścieki będą sprowadzone do przepompowni zbiorczej, a następnie kolektorem tłocznym ścieki przepompowane będą  do kanalizacji w miejscowości Stare Jabłonki (zgodnie z zakładanym kierunkiem w  studium gminy). Projektową sieć kanalizacji sanitarnej należy realizować w drogach. Ścieki z działki projektowanej zabudowy zagrodowej będą poprzez przepompownią lokalną przepompowane do projektowanego systemu.

 

   7. 4. Wieś Ostowin zasilana jest w energię eklektyczną odgałęzieniem SN 15 KV podłączonym do terenowej linii rozdzielczej relacji GPZ Ostróda – GPZ Olsztynek. Zasilanie projektowanej zabudowy odbywać się będzie z projektowanej stacji transformatorowej słupowej ST1. Stację transformatorową, projektowaną - ST1 proponuje się zainstalować w ciągu istniejącej linii SN 15 kV odgałęzienie Ostowin MSW na słupie linii (patrz opracowanie graficzne). Lokalizacje budynków na działkach usytuowanych wzdłuż istniejącej linii napowietrznej powinny spełniać wymogi normy. Po zatwierdzeniu planu właściciele poszczególnych działek powinni uzyskać w rejonie Energetycznym Ostróda warunki przyłączenia i zawrzeć umowy przyłączeniowe na przyłączenie do projektowanych budynków do sieci elektroenergetycznej. Linie nn 0,4 kV zasilające poszczególne działki należy wybudować jako podziemne, kablowe. Kable prowadzić w pasie drogowym projektowanych ulic. Zasilanie odbiorców energii elektrycznej wykonać poprzez szafki - złącza pomiarowo rozdzielcze. Szafki - złącza należy lokalizować w linii ogrodzenia działek od strony ulicy na granicy pomiędzy dwoma kolejnymi działkami.

Docelowo należy przewidzieć oświetlenie projektowanego układu drogowego. Projektowane ulice będą pełnić funkcję ulic lokalnych i dojazdowych. Należy zapewnić średnie natężenie oświetlenia 4 - 8 lx przy równomierności powyżej 0,3. Przewiduje się docelowe zapotrzebowanie mocy szczytowej na terenie opracowania na poziomie 220 kW.

 

   7. 5. Gospodarka odpadami. Odpady stałe powinny być czasowo składowane w odpowiednich pojemnikach na posesjach, a stamtąd wywożone na zorganizowane miejsce utylizacji (wysypisko).

 

   7. 6. Gospodarka cieplna. Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie w ramach indywidualnych systemów grzewczych. W zabudowie preferuje się stosowanie źródeł energii mniej uciążliwych dla środowiska niż paliwa węglopochodne. Dotyczy to także produkcji rolniczej lub warzywniczej, szklarniowej i pod folią.

 

      § 8. Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt.12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się poniższe wysokości stawek procentowych renty planistycznej dla naliczania opłat od terenów ujętych w § 6.

 

Symbol terenu w § 6

Wysokość stawki w %

     1MT

15%

2MT

15%

3MT

15%

4MT

15%

5MT

15%

7RMT

15%

8RMT

15%

9RMO

15%

 

    § 9. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię 15,5017 ha. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne pochodzenia mineralnego III b i IV klasy bonitacyjnej na terenie projektowanej zabudowy mieszkalno – rekreacyjnej o powierzchni 9,1207 ha, w tym grunty klasy III b zajmują areał 0,3053 ha. Wnioskiem rolnym nie objęte są grunty projektowanych gospodarstw rolnych specjalistycznych z agroturystyką, które obejmują areał 6,3810 ha.

 

      § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 11. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

      § 12. Uchwała obowiązuje po upływie dni 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Ostróda

Nr XXXIV/169/05

z dnia 24 maja 2005 roku

                                                                             

Rozstrzygnięcie w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

 

 W związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się zgodność niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda (str.20 ustaleń studium dotyczących rejonów zagospodarowania turystycznego: „ Poza w/w jednostkami można uwzględnić również teren w rejonie Ostrowina stanowiący kameralną enklawę w otoczeniu lasów i jezior predestynowany do niewielkiego zagospodarowania funkcją turystyczną”).

 

                                               Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Gminy Ostróda

Nr XXXIV/169/05

z dnia 24 maja 2005 roku

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga się w przedmiocie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, której zasady rozwiązań zostały określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda.

 

Lp

Rodzaj inwestycji

Obciążenie kosztami

1.

Budowa stacji transformatorowych i doprowadzenie energii z linii SN

Zakład Energetyczny SA

2.

Realizacja przyłączy i przebudowa linii kolidujących z zabudową

Właściciele nieruchomości

3.

Realizacja sieci kanalizacyjnej przepompowni i przyłączy do kolektora i realizacja kolektora odprowadzającego ścieki do oczyszczalni

Właściciele nieruchomości

 

4.

Realizacja kolektora odprowadzającego ścieki do oczyszczalni

inwestycja komunalna *

5.

Realizacja wodociągu zbiorczego doprowadzającego wodę ze wsi Ostrowin

Inwestycja komunalna *

6.

Realizacja sieci wodociągowej rozdzielczej

Właściciele nieruchomości

7.

Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej

Inwestycja komunalna *

 

* Inwestycja komunalna, na którą można starać się o środki strukturalne, ponieważ dotyczy terenów rozwoju funkcji turystycznej oraz agroturystycznej i realizuje politykę gminy określoną w studium gminy.

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Ostróda

Nr XXXIV/169/05

z dnia 24 maja 2005 roku

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda.

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga się, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda nie wpłynęły uwagi w okresie przewidzianym Art.17 pkt 11, ww. ustawy.

 

 

data publikacji: 16.06.2005, ostatnia aktualizacja: 16.06.2005, odsłon: 1 732


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085557
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości