Uchwała Nr XXXIV/167/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 maja 2005r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr. 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda w granicach oznaczonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

 

      § 2. Uchwalony plan składa się z następujących elementów podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

 

      1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały.

 

      2) rysunku planu w skali 1: 1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

      4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Uchwalony plan wykonany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz planu przechowywany jest w Urzędzie Gminy w Ostróda. Drugi egzemplarz znajduje się: w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.

 

      § 4. Na obszarze objętym planem ustala się jako obowiązujące:

 

      1) klasyfikację układu drogowego.

 

      2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających.

 

      3) powiązania dróg w układzie przestrzennym.

 

      4) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania.

 

      5) nieprzekraczalne linie zabudowy.

 

      § 5. Elementy oznaczone na rysunku planu jako obowiązujące mogą być zmienione jedynie w trybie wprowadzania zmian do planów miejscowych wynikających z odpowiednich przepisów. Granice podziału terenu na działki oznaczone na rysunku planu jako postulowane mogą być uściślane z tolerancją +/- 5m.

 

      § 6. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 

      1) Dla zabudowy mieszkaniowej obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do dróg podane na rysunku planu.

 

      2) Wszystkie nowo wznoszone budynki powinny skalą i formą architektoniczną nawiązywać do cech regionalnych, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych i przy zastosowaniu tradycyjnych lokalnych materiałów wykończeniowych np. tynki w połączeniu z drewnem, kamieniem naturalnym, ceramiką.

 

      3) Wysokość zabudowy mieszkalnej może wynosić 1 ½ kondygnacji nadziemnych (parter, + poddasze użytkowe) lub maksymalnie 2 ½ kondygnacji (parter, piętro, + poddasze użytkowe. Nachylenie połaci dachowych nie może przekroczyć kąta 40° ±5°.

 

      4) Obowiązuje krycie połaci dachowych dachówką ceramiczną holenderką lub materiałem ją imitującym w kolorze tradycyjnej dachówki ceramicznej. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garaży wolno stojących lub bliźniaczych, parterowych z wysokim dachem o spadku nie przekraczającym 45°.

 

      5) Dla budynków o wysokości 1 ½ kondygnacji maksymalną rzędną poziomu posadowienia parteru ustala się na +140 cm, dla budynków o wysokości 2 ½ kondygnacji maksymalną rzędną poziomu posadowienia parteru ustala się na +45 cm. Rzędną posadowienia parteru mierzy się w narożu sytuowanego budynku w stosunku do najniższej rzędnej terenu.

 

      6) Zaleca się stosowanie ogrodzeń nawiązujących do charakteru zabudowy wiejskiej (żywopłoty parkany) wykonane z drewna, nie wyższe niż 1,4 m licząc od powierzchni terenu.

 

      § 7. Ustala się następujące zasady w zakresie funkcji terenu.

 

      1) Podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz ustaleniami szczegółowymi zawartymi w §12 niniejszej uchwały.

 

      2) Funkcja podstawowa może być uzupełniona inną funkcją usytuowaną w budynku mieszkalnym (handel nieuciążliwy, usługi nieuciążliwe, mała gastronomia).

 

      3) Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie teren należy użytkować w sposób dotychczasowy.

 

      § 8. Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:

 

      1) Zaopatrzenie w wodę przewiduje się z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Tęczowej i ul. Olsztyńskiej.

 

      2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej systemem kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Tęczowej.

 

      3) Zabezpieczenie przeciwpożarowe odbywać się będzie poprzez zainstalowanie w sieci wodociągowej hydrantów przeciwpożarowych Ø80 mm o wydajności 6,25 dm/sek zaprojektowanych w projektach technicznych.

 

      4) Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejących stacji transformatorowych:

 

   - STARE JABŁONKI [Os-124] 100 kVA,

 

   - STARE JABŁONKI SZKOŁA [Os-1059] 50 kVA,

 

   - STARE JABŁONKI POCZTA [Os-198] 160 kVA,

 

na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny. Rozprowadzenie kablem ziemnym nn 0,4 kV do szafek rozdzielczo-pomiarowych. Linie kablowe zasilać będą przelotowo projektowane szafki rozdzielczo-pomiarowe. Szafki będą wyposażone w główne zabezpieczenia oraz zabezpieczenia przedlicznikowe i pomiar energii dla danych odbiorców. Obudowy szafek z tworzywa sztucznego ustawione na fundamentach ścianką frontową w linii ogrodzeń posesji. Z szafek rozdzielczo-pomiarowych zakłada się zasilanie przyłączami kablowymi zalicznikowymi poszczególnych domów.

 

      5) Odprowadzenie wód deszczowych – powierzchniowe.

 

      6) Zagospodarowanie odpadów stałych – gromadzenie w pojemnikach na poszczególnych działkach i zorganizowany wywóz na wysypisko gminne.

 

      7) Pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych mogą być wydawane po opracowaniu projektów budowlanych infrastruktury technicznej, pozwolenia na użytkowanie – po jej wybudowaniu w niezbędnym zakresie.

 

      § 9. Przebieg tras elementów infrastruktury technicznej, a także typ linii 0,4 kV (napowietrzna czy kablowa) może podlegać zmianom w projektach technicznych pod warunkiem nie pogorszenia wartości użytkowych, estetycznych oraz nie pogorszenia wpływu na środowisko przyrodnicze. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących lub zaprojektowanych urządzeń elektroenergetycznych z zagospodarowaniem terenu należy urządzenia te przebudować/przeprojektować lub dostosować zagospodarowanie do ich lokalizacji. Koszty związane z realizacją powyższych zmian w całości obciążają stronę zainteresowaną.

 

      § 10. W zakresie rozwiązań komunikacyjnych ustala się jako obowiązujące:

 

      1) Przebiegi i szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających oraz klasyfikacja techniczna i funkcjonalna dróg jak na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12 niniejszej uchwały.

 

      2) Parkowanie samochodów w granicach działek.

 

      3) Zarezerwowanie pasa do układania urządzeń telekomunikacyjnych przy budowie nowych lub przebudowie istniejących dróg.

 

      § 11. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustala się następujące zasady:

 

      1) Opracowywany teren położony jest na obszarze objętym ochroną środowiska przyrodniczego jako obszar chronionego krajobrazu.

 

      2) Zakaz stosowania żużla piecowego do utwardzania nawierzchni jezdni placów i ciągów pieszych.

 

      3) Zaleca się stosowanie ekologicznych systemów ogrzewania.

      4) Ustala się, że wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej wynosi, co najmniej 70%. Przez powierzchnię biologicznie czynną należy rozumieć powierzchnię działki nieutwardzoną z wytworzoną warstwą glebową, pokrytą trwałą roślinnością lub użytkowaną rolniczo lub leśnie.

 

      5) Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt. 1 i art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2002 r. poz. 627 z późn. zm.) wskazuje się tereny do ochrony przed hałasem, posiadające zgodnie z ustaleniami niniejszego planu funkcję mieszkaniową: 1MN, 2MN, 3MN; tereny szkoły podstawowej: O oraz tereny Nadleśnictwa Stare Jabłonki z posterunkiem Policji: NL. Pozostałe tereny wymienione w ustawie: pod szpitale i domy opieki społecznej, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w niniejszym planie nie występują. Poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać wartości progowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 81).

 

      6) Zabudowa mieszkalna realizowana w obszarze oddziaływania drogi krajowej nr 16 została zabezpieczona przed hałasem i wibracją poprzez istniejące i projektowane zalesienia. W niniejszym planie najbliższe usytuowanie budynków w stosunku do skraju jezdni drogi nr 16 wynosi 80m.

 

      § 12. Wyznacza się tereny oznaczone kolejnymi symbolami na rysunku planu (załącznik do niniejszej uchwały) o funkcji i ustaleniach jak niżej:

 

      1) Teren oznaczony symbolem: 1MN – przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Ustala się, że na jednej działce może być usytuowany jeden budynek mieszkalny. Powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1100 m2.

 

      2) Teren oznaczony symbolem: 2MN – przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Ustala się, że na jednej działce może być usytuowany jeden budynek mieszkalny. Powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1500 m2.

 

      3) Tereny oznaczone symbolem: 3MN – tereny adaptowanej zabudowy mieszkalnej z możliwością podziału na działki nie mniejsze niż 1000 m2. Ustala się, że na jednej działce może być usytuowany jeden budynek mieszkalny. Dla nowowznoszonych budynków obowiązują zasady określone w §6.

 

      4) Tereny oznaczone symbolem: R – przeznaczenie pod użytkowanie rolnicze. Mogą być przeznaczone pod zalesienie.

 

      5) Tereny oznaczone symbolem: L – przeznaczenie terenów pod lasy.

 

      6) Tereny oznaczone symbolem: KL 15 – przeznaczenie pod gminne drogi lokalne oraz sieci infrastruktury technicznej w zakresie uzbrojenia technicznego: wody, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyki, prowadzonych głównie w liniach rozgraniczających dróg. Szerokość pasa w liniach rozgraniczających drogi 15,0 m. Szerokość jezdni 5 m.

 

      7) Tereny oznaczone symbolem: KL 12 – przeznaczenie pod gminne drogi lokalne oraz sieci infrastruktury technicznej w zakresie uzbrojenia technicznego: wody, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyki, prowadzonych głównie w liniach rozgraniczających dróg. Szerokość pasa w liniach rozgraniczających drogi 12,0 m. Szerokość jezdni 5 m.

 

      8) Tereny oznaczone symbolem: KD 10 – przeznaczenie pod drogi dojazdowe wewnętrzne oraz sieci infrastruktury technicznej w zakresie uzbrojenia technicznego: wody, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyki, prowadzonych głównie w liniach rozgraniczających dróg. Szerokość pasa w liniach rozgraniczających drogi 10,0 m. Szerokość jezdni 3,5 m.

 

      9) Teren oznaczony symbolem: C – adaptowane urządzenia infrastruktury technicznej: przepompownia ścieków sanitarnych, stacje transformatorowe, stacja bazowa telefonii komórkowej.

 

      10) Tereny oznaczone symbolem: O – teren szkoły podstawowej z istniejącą działką oraz rezerwą terenu na rozbudowę szkoły.

 

      11) Tereny oznaczone symbolem: NL – Nadleśnictwo Stare Jabłonki oraz siedziba posterunku Policji.

 

      12) Zagospodarowanie pasa zarezerwowanego na poszerzenie drogi krajowej nr 16 zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).

 

      § 13. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się poniższe wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu, na następujący procent wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami:

 

Symbol terenu oznaczonego w § 12. niniejszej uchwały.

 Wysokość procentowa stawki

1MN

30 %

2MN

30 %

3MN

0 %

O

0 %

NL

0 %

R

0 %

L

0 %

KL 15

0 %

KL 12

0 %

KD 10

0 %

C

0 %

      § 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki przechowywany będzie w Urzędzie Gminy w Ostródzie. Zainteresowani mają prawo wglądu do planu oraz zasięgania informacji.

 

      § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 16. Uchwała wraz z załącznikiem graficznym podlega ogłoszeniu w sposób obowiązujący dla aktów prawa miejscowego.

 

      § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/167/05

 Rady Gminy Ostróda

z dnia 24.05.2005r.

 

W związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm. Rada Gminy Ostróda podejmuje następujące rozstrzygnięcia:

 

      1. w spawie sposobu rozpatrzenia uwag projektu planu. Stwierdza się, że w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi dotyczące projektu planu.

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały

Nr XXXIV/167/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24.05.2005r.

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

 

DOTYCZY

  

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 Nr. 80 poz. 717) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda w sposób następujący:

 

 

Rodzaj inwestycji

Sposób realizacji

Termin realizacji

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ciągu projektowanych dróg wewnętrznych w obrębie opracowania

Na koszt inwestora

 

2.Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu projektowanych dróg wewnętrznych w obrębie opracowania

 

Na koszt inwestora

 

 

3. Budowa odcinka elektroenergetyczne sieci SN, oraz sieci NN w ciągu projektowanych dróg wewnętrznych

Na koszt inwestora

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr XXXIV/167/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24.05.2005r.

 

 

 

data publikacji: 16.06.2005, ostatnia aktualizacja: 16.06.2005, odsłon: 1 342


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541052
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości