Uchwała Nr XXXIII/242/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
 
     Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     §1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewie gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 510 cm, będącym pomnikiem przyrody ujętym w rejestrze pomników przyrody województwa warmińsko – mazurskiego pod numerem 375, rosnącym na terenie gminy Ostróda, w miejscowości Czerwona Karczma, na działce ew. Nr 130/2, położonej w obrębie Mała Ruś.
 
     §2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w §1 dotyczy:
 
   1) usunięcia uschniętych gałęzi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się organizmów pasożytniczych;
 
  2) oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu obumarłych konarów.
 
     §3. 1. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone po ustaniu okresu wegetacyjnego, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., przy spełnieniu następujących warunków:
 
  1) prace prowadzone w koronie drzewa powinny być wykonywane przez osobę/firmę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
 
  2) wytypowanie konarów do usunięcia powinno być przeprowadzane w okresie wegetacyjnym przy udziale dendrologa;
 
  3) przy usuwaniu uschniętych konarów należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa;
 
  4) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych, występujących w jego obrębie;
 
  5) Wykonawca przed dokonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, o których mowa w niniejszej uchwale uzyska stosowną zgodę na ich realizację Właściciela działki ew. Nr 130/2, położonej w obrębie Mała Ruś;
 
  6) po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych, o których mowa w niniejszej uchwale Wykonawca poinformuje Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ich realizacji.
 
  2. Po wykonaniu zabiegów Wójt Gminy Ostróda przeprowadzi oględziny poddanego zabiegom drzewa w celu dokonania kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami zawartymi w niniejszej uchwale.
 
     §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Data przekazania do publikacji: 04.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.09.2017, ostatnia aktualizacja: 04.09.2017, odsłon: 641


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235973
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości