Uchwała Nr XXXIII/180/13

Rady Gminy Ostróda

z dnia 07 lutego 2013

 

w sprawie: zaopiniowania planu aglomeracji Ostróda.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2012r., poz.145 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Opiniuje się pozytywnie, z zastrzeżeniem ust. 2, plan aglomeracji Ostróda, stanowiący załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/458/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej przyjęcia planu aglomeracji Ostróda.

 

      2. Wskazuje się, że w załączniku nr 2 do uchwały wymienionej w ust. 1, na mapach wyznaczających granice obszaru aglomeracji, występują błędy literowe w nazwach miejscowości, które winny zostać sprostowane, tj:

 

   a) Arkusz 1 zawiera nazwę Worlity Wielkie, a powinno być Warlity Wielkie,

 

   b) Arkusz 4 zawiera nazwę Zwierzno, a powinno być Zwierzewo,

 

   c) Arkusz 5 zawiera nazwę Żurejmy, a powinno być Żurejny.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.02.2013, ostatnia aktualizacja: 08.02.2013, odsłon: 827


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11741368
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości