Uchwała Nr XXXII/267/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2021 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 pkt 3, art. 238, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę z dnia 16 lutego 2021 r. na działalność Wójta Gminy Ostróda za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Wyłączono jawność na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XXXII/267/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2021 r.
 
Pismem z dnia 16 lutego 2021 r. (data wpływu do Urzędu: 16.02.2021 r.), złożonym w formie elektronicznej, Pan XXXX wniósł skargę na naruszenie praworządności przez Wójta Gminy Ostróda, polegające na naruszeniu Jego wolności słowa oraz prawa pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, poprzez zablokowanie Jego adresu email dla adresu mailowego , . W uzasadnieniu podał, że dnia 13 stycznia 2021 r. wysłał na adres mailowy wiadomość mailową. Otrzymał informację zwrotną, iż wiadomość została zablokowana, a Jego adres mailowy został umieszczony na czarnej liście. Podobny komunikat otrzymał przy próbie kontaktu na adres , a tym samym utracił możliwość kontaktowania się z Urzędem tą drogą. W dniu 19 stycznia 2021 r. Pan XXXX zwrócił się do Wójta Gminy o odblokowanie konta, jednakże prośba ta na dzień złożenia skargi pozostała bez odpowiedzi. Oczekiwanego rezultatu nie przyniósł również kontakt z informatykiem Gminy.   
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stosownie do § 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga fakt, że na dzień złożenia skargi (16.02.2021 r.) nie upłynął ustawowy termin udzielenia przez Wójta Gminy Ostróda odpowiedzi na wniosek Skarżącego z dnia 19.01.2021 r. Zgodnie z art. 244 w zw. z art. 237 § 1 Kpa, termin ten upływał w dniu 19.02.2021 r. Odpowiedź organu została udzielona pismem z dnia 16.02.2021r., tj. z zachowaniem ustawowego terminu i zawierała wyczerpujące  wyjaśnienie stanowiska organu w zakresie objętym wnioskiem. Tym samym, twierdzenia Skarżącego o braku odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2021 r. należy uznać za  przedwczesne i nieuzasadnione. 
 
Bezzasadny jest również zarzut Skarżącego, że utracił on możliwości kontaktowania się z Urzędem drogą elektroniczną, gdyż Jego adres mailowy został zablokowany, co narusza konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. W kwestii tej wyjaśnić należy, że adresy mailowe, które Skarżący wielokrotnie wykorzystywał w kontaktach z Urzędem XXXX oraz XXXX nie zostały zablokowane, a droga elektroniczna pozostaje w dalszym ciągu podstawowym kanałem komunikacji Skarżącego z Urzędem (zarówno przez platformę epuap, jak i adres: ). Dowodzi tego znacząca aktywność Skarżącego w składaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną, które organ na bieżąco realizuje. Tym samym, konstytucyjne prawo Skarżącego do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne jest w pełni respektowane. Natomiast adres: , stanowi w ocenie Gminy, formę e-mail spoofingu, jako sposób podszywania pod instytucje i inne konta e-mailowe, w związku z czym nie jest obsługiwany przez pocztę elektroniczną Urzędu.  

 

Data przekazania do publikacji: 14.05.2021
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.05.2021, ostatnia aktualizacja: 14.05.2021, odsłon: 338


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563735
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości