UCHWAŁA Nr XXXII/238/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 11 lipca 2017 r.
 
w sprawie: przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez
Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnej realizacji projektu
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Zrównoważony transport miejski
w Ostródzie”, który zostanie opracowany do konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/17
w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz zawarcie umowy partnerstwa dotyczącej budowy ścieżek rowerowych.
 
     § 2. Umowa partnerska zostanie zawarta z Gminą Miejską Ostróda i Powiatem Ostródzkim.
 
     § 3. Umowa partnerska określi szczegółowo zasady współpracy organizacyjnej i finansowej.
 
     § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Sadowski
 
 Data przekazania do publikacji: 12.07.2017r.
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2017, ostatnia aktualizacja: 13.07.2017, odsłon: 634


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238724
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości