Uchwała Nr XXXII/237/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 11 lipca 2017 r.
 
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/226/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 13.07.2017r.
Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski
 

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2017, ostatnia aktualizacja: 13.07.2017, odsłon: 808


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209949
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości