Uchwała Nr XXXII/233/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 11 lipca 2017 r.
 
w sprawie zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany nieruchomości mienia komunalnego.
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 3 i § 4 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do sprzedaży lub zamiany, położoną w obrębie 8 miasta Ostróda przy ul. 11 Listopada 39, stanowiącą własność Gminy Ostróda:
 
  - nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem o funkcji użytkowej – szkoły oraz budynkiem gospodarczym, oznaczoną jako działka ew. nr 6 o pow. 0,3238 ha;
 
  - nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka ew. nr 5/1 o pow. 0,0556 ha i działka ew. nr 7/1 o pow. 0,0867 ha.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Sadowski
 
 Data przekazania do publikacji: 12.07.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2017, ostatnia aktualizacja: 13.07.2017, odsłon: 661


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235886
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości