Uchwała Nr XXXI/254/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 12 lutego 2021 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” sp. z o.o.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1.1. Wyraża się zgodę na złożenie przez Wójta Gminy Ostróda wniosku do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Ostróda udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do uchwały nr XXXI/254/2021

 

Data przekazania do publikacji: 22.02.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.02.2021, ostatnia aktualizacja: 22.02.2021, odsłon: 308


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527062
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości