Uchwała Nr XXXI/227/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 9 czerwca 2017 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 137 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
      § 1. Załącznik do Uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
       §  2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Załącznik do Uchwały
Nr XXXI/227/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 9 czerwca 2017 r.
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
 
Lp.
Tematyka
Termin
Sprawozdawcy
i uczestnicy
 
1.
Sprawozdanie z działalności komisji
za 2016 r.
styczeń
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2.
Wyrywkowa kontrola prac remontowo budowlanych zlecanych do realizacji przez Gminę w latach 2016 -2017
luty
Referat IRL
Referat GK
3.
Kontrola funkcjonowania OSP na terenie gminy Ostróda.
marzec
Referat GK
4.
1).Kontrola zimowego utrzymania dróg.
2).Kontrola kosztów poniesionych na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy.
kwiecień
Referat IRL
Referat OSO
5.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i wystąpienie
z wnioskiem w sprawie absolutorium
maj
Skarbnik Gminy
6.
1).Kontrola zawartych umów z firmami zewnętrznymi w roku 2016-2017
2). Kontrola szkół pod kątem przygotowania do roku szkolnego.
czerwiec/wrzesień
Referat IRL
Referat GK
Referat OKS
7.
1).Kontrola umów zleceń oraz umów o dzieło
z lat 2016-2017
2).Kontrola projektów realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
październik
Pracownik KADR
Referat OKS
8.
1).Kontrola wydatkowania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
2).Kontrole umów dzierżawy gruntów i umów najmu lokali komunalnych z lat 2016-2017
 
listopad
Pełnomocnik Wójta d/s RPU
Referat RGP i GK
9.
Kontrole zlecone przez Radę
grudzień
 
 
 
Preliminarz wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli.
Planuje się 10 posiedzeń Komisji w okresie od stycznia do listopada 2017 r. Przewodniczący i członkowie Komisji pobierają zryczałtowane diety miesięczne rekompensujące koszty i utracone dochody w związku z pracą w Radzie Gminy. Wysokość diet: Przewodniczący Komisji - 57 % półtorakrotności kwoty bazowej, Wiceprzewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy - 49 % półtorakrotności kwoty bazowej, Członkowie Komisji - 45% półtorakrotności kwoty bazowej.
Planowane są, w ramach prac komisji 4 wyjazdy w teren, których szacowany koszt wyniesie: 4 x 80 km (planowana długość wyjazdu) x 0,8358 (koszt paliwa i amortyzacja 1 km) = ok. 300 złotych.
 
Data przekazania do publikacji: 12.06.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.06.2017, ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, odsłon: 662


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214605
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości