Uchwała Nr XXXI/223/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 9 czerwca 2017 r.
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2016 rok
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
      § 1. Udziela się Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 
      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 12.06.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.06.2017, ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, odsłon: 661


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238520
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości