Uchwała nr XXX/331/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 października 2008r. w sprawie unieważnienia części uchwały Rady Gminy Ostróda nr XXII/147/08 z dnia 21 sierpnia 2008r.

 

Uchwała Nr XXII/147/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 sierpnia 2008r.

 

w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2781, z 2005 roku Nr 17 poz.141, Nr 131 poz.1091, Nr 122 poz.1020, Nr 137 poz.1304, Nr 167 poz.1400, Nr 94 poz.788, Nr 249 poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658,z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292) u c h w a l a się, co następuje:

 

      § 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Ostróda, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy Ostróda, zwanej organem dotującym stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik

do Uchwały XXII/147/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 sierpnia 2008r.

 

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym działających na terenie gminy Ostróda.

 

1. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną lub przedszkole niepubliczne, który do dnia 30 września poprzedzającego rok przyznania dotacji złoży go do organu dotującego.

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać:

 

 

1) planowaną liczbę uczniów lub dzieci, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotację,

 

2/ numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 

3/ zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,

 

4/ zobowiązanie do comiesięcznego informowania o liczbie dzieci zapisanych do przedszkola, w tym o liczbie dzieci nie będących mieszkańcami organu dotującego,

 

5/ numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

 

3. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez organ dotujący w danym roku budżetowym.

 

4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w ust. 3, przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych danego typy i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego ucznia.

 

5. Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom przysługuje w wysokości 75% ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym że na dziecko niepełnosprawne w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawne dziecko w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej dotowanego przedszkola niepublicznego.

 

6. Dotacji udziela się po stwierdzeniu przez organ dotujący zgodności ze stanem faktycznym okoliczności podanych we wniosku, o którym mowa w ust. 2 oraz aktualnej liczby uczniów i dzieci zapisanych do przedszkola.

 

7. Organ dotujący przekazuje dotację na rachunek wskazany przez wnioskodawcę w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca pod warunkiem uzyskania za poprzedni miesiąc sprawozdania, o którym mowa w ust. 8.

 

8. Organ prowadzący szkołę niepubliczną lub przedszkole niepubliczne sporządza i przekazuje organowi dotującemu – nie później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca – rozliczenie otrzymanych części dotacji.

 

9. Stawkę dotacji przekazywanej na dziecko w przedszkolu niepublicznym wylicza się na podstawie ustalonych w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Gminy wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie dotacji – do czasu jej przyjęcia – stawkę dotacji wylicza się na podstawie projektu

uchwały budżetowej przedstawionego Radzie Gminy przez Wójta Gminy.

 

10. Części dotacji wypłacane są, z zastrzeżeniem ust. 11, w wysokości określonej iloczynem:

 

- stawka dotacji pomnożona przez liczbę dzieci zapisanych do przedszkola niepublicznego w danym miesiącu,

 

- stawka dotacji miesięcznie na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły niepublicznej pomnożona przez liczbę uczniów.

 

11. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że faktyczna liczba uczniów szkoły niepublicznej lub dzieci zapisanych do przedszkola niepublicznego i szkoły niepublicznej jest inna niż liczba, według której wypłacono część dotacji, kolejna część dotacji korygowana jest o różnicę między wypłaconą a należną częścią dotacji.

 

12. W terminie do 31 stycznia następującego po roku, w którym udzielana była dotacja, organ dotujący dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji.

 

13. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby uczniów szkoły niepublicznej lub dzieci zapisanych do przedszkola niepublicznego oraz wykorzystania dotacji.

 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.08.2008, ostatnia aktualizacja: 04.11.2008, odsłon: 1 259


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236067
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości