Uchwała Nr XXX/221/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 87/5 i 87/10 obręb Górka gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 87/5 i 87/10 obręb Górka gmina Ostróda.
 
§ 2. 1. Teren opracowania obejmuje obszar działek Nr 87/5 i 87/10 obręb Górka gmina Ostróda.
 
2. Granice opracowania planu przedstawia załącznik w skali 1:8000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 04.05.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.05.2017, ostatnia aktualizacja: 04.05.2017, odsłon: 711


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238643
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości