Uchwała Nr XXX/220/2017
Rady Gminy Ostróda
­z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży:
 
  1. część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Górka, gminie Ostróda, oznaczonej jako działki ewidencyjne:
 
  1. Nr 7/23, o pow. 1,4324 ha;
 
  1. Nr 7/26, o pow. 31,4210 ha;
 
  1. Nr 7/27, o pow. 9,9699 ha;
 
  1. Nr 7/28, o pow. 5,6182 ha;
 
  1. część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Górka, gminie Ostróda, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 84/13, o pow. 17,8296 ha;
 
  1. część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Górka, gminie Ostróda, oznaczonej jako działki ewidencyjne:
 
  1. Nr 12/14, o pow. 1,5886 ha;
 
  1. Nr 12/16, o pow. 1,1478 ha.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 04.05.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.05.2017, ostatnia aktualizacja: 04.05.2017, odsłon: 714


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235938
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości