Uchwała Nr XXX/219/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ostróda a Rejonem Korzeckim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1.1. Wyraża się wolę nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ostróda a Rejonem Korzeckim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy.
 
2. Zasady współpracy zostaną określone w odrębnej umowie.  
 
3. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do uzgodnienia treści i podpisania umowy, o której mowa w ust. 2.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 04.05.2017r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.05.2017, ostatnia aktualizacja: 04.05.2017, odsłon: 644


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219297
odsłon strony

Aktualnie mamy
91 gości