Uchwała Nr XXX/216/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. W § 1 uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określony w ust. 1 pomnik zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym inż. Piotra Motusa, z uwzględnieniem uwag i zaleceń Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, przy Placu Mariackim w Kajkowie, Gmina Ostróda, działka nr 238/5 i będzie odbudowanym obiektem, z oryginalnymi elementami pochodzącymi sprzed II wojny światowej.”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 04.05.2017r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.05.2017, ostatnia aktualizacja: 04.05.2017, odsłon: 806


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238680
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości