Uchwała Nr XXX/214/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Ostróda środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowemu zakładowi budżetowemu
 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala , co następuje:
 
§ 1. Określa się zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowemu zakładowi budżetowemu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Załącznik do
Uchwały Nr XXX/214/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
Zasady ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowemu zakładowi budżetowemu
 
       1. Wysokość środków jakie zostaną przekazane do samorządowego zakładu budżetowego, zwanego dalej zakładem, zostaje określona na podstawie przedstawionej przez zakład cząstkowej deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za dany okres rozliczeniowy.
      
       2. Przekazaniu podlega jedynie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca z rozliczenia podatku VAT przedstawionego przez zakład.
      
       3. Przekazanie środków wynikających z przedstawionego przez zakład rozliczenia nastąpi w ciągu 7 dni od momentu wpływu na rachunek bankowy Gminy zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego i wykazanego do zwrotu w scentralizowanej deklaracji VAT-7.
      
       4. W przypadku niewystąpienia nadwyżki podatku VAT naliczonego wykazanego do zwrotu na rachunek bankowy Gminy w scentralizowanej deklaracji VAT-7 Gminy, zwrot nadwyżki podatku VAT wynikającej z rozliczenia przedstawionego przez zakład nastąpi w ciągu 7 dni od dnia założenia scentralizowanej deklaracji VAT w Urzędzie Skarbowym.
      
       5. W przypadku wszczęcia kontroli rozliczenia podatku VAT, zwrot środków wynikających z rozliczenia przedstawionego przez zakład nastąpi w terminie 7 dni od ostatecznego zakończenia kontroli, a w przypadku prowadzenia postępowania podatkowego czy sądowego, po ich ostatecznym zakończeniu.
      
       6. W przypadku wszczęcia postępowania podatkowego przez organy Krajowej Administracji Skarbowej dotyczącego podatku VAT, zwrot środków wynikających z rozliczenia przedstawionego przez zakład zostaje wstrzymany do czasu zakończenia postępowania tj. do czasu doręczenia decyzji kończącej postępowanie podatkowe pod warunkiem, że nie zostaną w niej wykazane nieprawidłowości w zakresie dotyczącym rozliczenia podatku VAT związanego z zakładem.
      
       7. W razie wykazania nieprawidłowości zwrot środków wynikających z rozliczenia przedstawionego przez zakład nie wystąpi w przypadku nie uznania stanowiska Gminy w części dotyczącej tej nieprawidłowości lub nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia Gminie rozstrzygnięcia w tej sprawie.
 
       8. W przypadku wystąpienia konieczności sporządzenia korekt deklaracji VAT-7 w związku z rozliczeniem związanym z zakładem spowodowanym wykrytymi nieprawidłowościami, błędami rachunkowymi lub z innych powodów :
            1) zakład zobowiązany jest zwrócić na konto Gminy różnicę wynikającą ze skorygowanego rozliczenia w terminie 7 dni w przypadku zmniejszenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,   
            2) Gmina zobowiązana jest przekazać zakładowi kwotę nadwyżki w terminie i na zasadach określonych w ust. 3 i 4 w przypadku zwiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
 
Data przekazania do publikacji: 05.05.2017r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.05.2017, ostatnia aktualizacja: 05.05.2017, odsłon: 697


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238617
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości