Uchwała Nr XXX/211/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXVI / 178 / 2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Ustala się w 2017 roku stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie:
 
  1. w wysokości 0,50 zł do 1 m3 dostarczanej wody,
 
  1. w wysokości 0,78 zł do 1 m3 odebranych ścieków,
 
  1. w wysokości 1,15 zł do 1 kg tymczasowo składowanych i utylizowanych zwłok zwierzęcych dostarczanych z terenu Gminy Ostróda.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 04.05.2017r.
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.05.2017, ostatnia aktualizacja: 04.05.2017, odsłon: 648


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214720
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości