Uchwała Nr XXX/157/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 listopada 2012r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 1.020.000 zł, (Jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2012r.

 

      § 2. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy w latach 2014-2021.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.12.2012, ostatnia aktualizacja: 05.12.2012, odsłon: 905


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563605
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości