Uchwała Nr XXX/149/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 17 lutego 2005r.

 

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”

 

 

      Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 12 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995 r. Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Przyjmuje się zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” polegające na wprowadzeniu następujących zmian:

 

   „1/ w § 1 w ust. 3 dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

 

   2) Gmina Jonkowo

 

   3) Gmina Małdyty

 

   2/ w § 30 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

 

   9) Gmina Jonkowo- dwóch,

 

   10) Gmina Małdyty- dwóch„

 

      § 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/108/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 23.02.2005, ostatnia aktualizacja: 23.02.2005, odsłon: 975


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541334
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości