Uchwała Nr XXX/148/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 17 lutego 2005r.

 

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Ostróda i zatrudniających nie mniej niż 10 osób.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84; Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1683; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz.1966; Dz. U. z 2003r. Nr 200, poz.1953; M. P. z 2003r. Nr 51, poz. 804; Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1840; Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880; Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 884; Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959; Dz. U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291; M.P. z 2004r. Nr 43, poz. 753; M.P. z 2004r. Nr 46, poz. 794) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. 1.Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i ich części, budowle i grunty będące własnością przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Ostróda, spełniających warunki określone w niniejszej uchwale.

 

      2. Zwolnieniem z ust.1 objęte są jedynie nieruchomości przedsiębiorców związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

 

      § 2. 1. Zwolnienie przewidziane w § 1 uchwały przysługuje przedsiębiorcom zatrudniającym nie mniej niż 10 osób, w tym co najmniej 6 osób - mieszkańców Gminy Ostróda, czyli osób mających miejsce stałego zameldowania na terenie Gminy Ostróda.

 

      2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis i udzielane jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. WE L 10, 13.01.2001).

 

      3. Przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie, o którym mowa w § 1 uchwały, pod warunkiem, że planowana kwota pomocy, łącznie z pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 100.000 euro.

 

      § 3. 1 Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który utworzył jednostkę organizacyjną i uruchomił działalność gospodarczą na terenie gminy Ostróda po dniu 1 stycznia 2002r.

 

      2. Zwolnienie to przyznawane jest na indywidualny wniosek przedsiębiorcy na okres 3 lat poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

 

      3. Do wniosku o udzielenie pomocy przedsiębiorca dołącza informacje o pomocy de minimis uzyskanej w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

      4. Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie zwolnienia, zawierający informacje, o których mowa w ust. 3, jest ponawiany w każdym następnym, objętym zwolnieniem, roku podatkowym w terminie do 30 stycznia roku podatkowego.

 

      § 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 może być udzielone tylko i wyłącznie raz, na rzecz konkretnie oznaczonego przedsiębiorcy.

 

      2. W przypadku udzielenia zwolnienia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą i pozostającą równocześnie w związku małżeńskim, przysługuje ono tylko jednemu z małżonków. Zwolnienie to nie przysługuje drugiemu małżonkowi w przypadku zmiany organizacyjno - prawnej prowadzonej działalności.

 

      3. W przypadku udzielenia zwolnienia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą, nie przysługuje ono, gdy w wyniku zmiany organizacyjno - prawnej prowadzonej działalności po raz pierwszy uruchamia działalność gospodarczą krewny lub powinowaty do drugiego stopnia przedsiębiorcy korzystającego wcześniej ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały.

 

      § 5. Ustala się następujące warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały:

 

   1) Przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

 

   2) Przedsiębiorca nie posiada zaległości podatkowych wobec Gminy Ostróda.

  

   3) Udokumentowanie przez przedsiębiorcę, że utworzył nie mniej niż 10 stanowisk pracy.

 

   4) Utworzona przez przedsiębiorcę jednostka organizacyjna znajduje się na terenie gminy Ostróda.

 

      § 6. Za utworzenie stanowiska pracy uważa się zawarcie umowy o pracę na okres co najmniej 1 roku w pełnym wymiarze czasy pracy.

 

      § 7. 1. Ilość utworzonych stanowisk pracy ustala się na podstawie:

 

   1) kserokopii umów o pracę;

 

   2) kserokopii miesięcznych deklaracji i dowodów opłacania składek ZUS (składanych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym);

 

      2. Kserokopie miesięcznych deklaracji i dowodów opłacania składek ZUS, których mowa w ust. 1 pkt 2 przedsiębiorcy są zobowiązani przedkładać organowi podatkowemu w terminie 20 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego.

 

      § 8. Po spełnieniu wszystkich warunków przedsiębiorca korzysta z pełnego zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

      § 9. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku:

 

   1/ likwidacji w trakcie roku podatkowego, objętego zwolnieniem, dwóch stanowisk pracy, z tytułu utworzenia, których uzyskał zwolnienie;

 

   2/ zlikwidowania prowadzonej działalności gospodarczej.

 

      § 10. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanego zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w przypadku złożenia nieprawdziwych danych mających wpływ na przyznanie zwolnienia, a także w razie wykorzystywania udzielonej pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 

      2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

 

      3. Kwota stanowiąca zwrot pomocy wraz z odsetkami podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

      § 11. Traci moc uchwała Nr XI/52/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Ostróda i zatrudniających nie mniej niż 10 osób.

 

      § 12. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2006r.

 

      § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

data publikacji: 23.02.2005, ostatnia aktualizacja: 23.02.2005, odsłon: 970


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563443
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości