Uchwała Nr XXVIII/166/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 , poz.984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218 /, art. 18 ust. 1 , art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150; Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958 /, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się “Program ochrony środowiska dla gminy Ostróda na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Przekazano do publikacji dnia 30.03.2009r.

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.03.2009, ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, odsłon: 1 115


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236064
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości