Uchwała Nr XXVIII/164/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 grudnia 2008r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu na dofinansowanie zadania

 

Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

 

§ 1.1. W celu dofinansowania realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego - endoskopu laryngologicznego” udziela się Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej w kwocie 15.000 zł.

 

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Gminą Wiejską Ostróda.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2009, ostatnia aktualizacja: 05.01.2009, odsłon: 1 108


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236060
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości