Uchwała Nr XXVIII/137/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2004r.

 

w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

 

      Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Ustala się zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

 

      § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

   a/„ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r.,Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 

   b/„pracownikach” - rozumie się przez to mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

   c/”zasadach” - rozumie się przez to treść niniejszej uchwały.

 

   d/ „Wójcie” - rozumie się przez to Wójta Gminy Ostróda.

 

   e/Komisji” - rozumie się przez to komisję oceniającą.

 

      § 3. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlega każdy pracownik, niezależnie od wymiaru zatrudnienia, stażu pracy oraz stanowisk i funkcji służbowych.

 

      § 4.1. Z zastrzeżeniem § §19 i 20, okresowych ocen dokonuje się nie częściej niż raz na 2 lata i nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

      2. Konkretny termin przeprowadzenia oceny oraz skład personalny Komisji ustala Wójt.

 

      3. Szczegółowe kryteria oceny określa arkusz oceny pracownika, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 5. Przedmiot oceny stanowią kwalifikacje pracownika oraz realizacja przez niego obowiązków określonych w artykułach 15, 16, 18, 18a, 19 ustawy. W toku oceny uwzględnia się specyfikę i zróżnicowany charakter zadań i obowiązków poszczególnych pracowników oraz warunki pracy.

 

      § 6. Na ocenę pracownika nie mogą wywierać wpływu jego przekonania religijne, poglądy polityczne, orientacja seksualna ani działalność społeczna.

 

      § 7. Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym. Ocenę ujemną określa się mianem „ negatywna”.

 

      § 8. Arkusz oceny pracownika włącza się, po zapoznaniu z nim zainteresowanego, do jego akt osobowych.

 

      § 9.1. Ocenę pracowników przeprowadza co najmniej 3 osobowa komisja, powołana przez Wójta.

 

      2. W skład komisji wchodzi zawsze:

 

   1/ Sekretarz Gminy jako przewodniczący,

 

   2/ Przewodniczący Rady Gminy jako członek,

 

   3/ Radny wyznaczony przez Komisję właściwą w zależności od charakteru pracy pracownika ocenianego.

 

      3. Pracami komisji kieruje przewodniczący.

 

      4. Sekretarza komisji wybierają członkowie między sobą.

 

      § 10. Skład komisji powinien zapewnić bezstronną i kompetentną ocenę pracownika.

 

      § 11. Komisja wykorzystuje informacje, uwagi i opinie o pracy bezpośredniego przełożonego ocenianego pracownika, a jeżeli pracownik był już wcześniej oceniany także wyniki ostatniej oceny. Ponadto uwzględnia się uwagi i skargi petentów, opinie mieszkańców gminy i współpracowników.

 

      § 12. Komisja ma prawo wglądu do akt osobowych ocenianego pracownika oraz innych materiałów dokumentujących przebieg pracy zawodowej i uzyskane w niej rezultaty. Może też żądać niezbędnych informacji od bezpośredniego przełożonego pracownika.

 

      § 13.1. Ocena zapada zwykłą większością głosów.

 

      2. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

      § 14. Z oceną pracy pracownika, sporządzoną przez komisję oceniającą Wójt zapoznaje pracownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty sporządzenia arkusza, o którym mowa w § 4 ust. 3.

 

      § 15. Pracownik potwierdza zapoznanie się z oceną swojej pracy złożeniem własnoręcznego podpisu na arkuszu. W razie odmowy złożenia podpisu Wójt zamieszcza na arkuszu stosowną wzmiankę, podając datę przedstawienia oceny oraz przyczynę odmowy podpisania arkusza przez pracownika.

 

      § 16. Komisja sporządza ponadto zbiorczy raport o przebiegu i wynikach okresowej oceny pracowników i przedkłada go Radzie Gminy.

 

      § 17.1. Od negatywnej oceny komisji pracownik może odwołać się do Wójta, w terminie 14 dni od daty zapoznania go z arkuszem oceny jego pracy.

 

      2. Odwołanie wnosi się na piśmie z uzasadnieniem.

 

      § 18. Przy rozpatrywaniu odwołań stosuje się odpowiednio § § 10 - 12 zasad.

 

      § 19. Na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego, pracownik mianowany może być poddany indywidualnej ocenie także w innym czasie niż określony w § 4 ust. 1.

 

      § 20. Pracownik, który uzyskał ocenę negatywną, poddaje się ponownej ocenie kwalifikacyjnej nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty oceny zakończonej wynikiem ujemnym.

 

      § 21. Przepisy §§ 5 - 15 oraz §§ 17 i 18 stosuje się odpowiednio do ocen dokonywanych w trybie § 19 zasad.

 

      § 22. Traci moc uchwała Nr XII/57/95 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 marca 1995r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

 

      § 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXXIII/137/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2004r.

 

 

Arkusz oceny mianowanego pracownika samorządowego

za okres od ...................... do ..........................

 

 

 

1.   Imię i Nazwisko..................................................................................

 

2.   Data  i miejsce urodzenia ...................................................................

 

3.   Wykształcenie....................................................................................

 

4.   Miejsce zamieszkania........................................................................

 

5.   Stanowisko służbowe.......................................................................

 

6.   Staż pracy na zajmowanym stanowisku...........................................

 

7.   Ocena pracy:

 

a/ przygotowanie zawodowe / rodzaj i kierunek wykształcenia, zgodność wykonywanych czynności z kierunkiem wykształcenia/ :

................................................................................................................

................................................................................................................

b/   podnoszenie kwalifikacji zawodowych / formy, rodzaj, tryb/:

................................................................................................................

................................................................................................................

c/   jakość i wydajność pracy / umiejętność organizowania i wykonywania pracy, wnikliwość, szybkość i samodzielność realizacji zadań, uzyskiwane wyniki /:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

d/   zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

e/ przejawianie inicjatywy na zajmowanym stanowisku, doskonalenie metod pracy, własny wkład pracy:

.................................................................................................................

..................................................................................................................

f/ poczucie obowiązku i odpowiedzialności / dbałość o dobro publiczne i słuszne interesy stron, przestrzeganie tajemnicy służbowej, świadomość konsekwencji decyzji/:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

g/   dyscyplina pracy wykorzystywanie czasu pracy, spóźnienia do pracy, nieusprawiedliwiona absencja, samowolne wyjścia prywatne itp. / :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

h/   stosunek do pracowników podległych, przełożonych, współpracowników i interesantów:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

i/ otrzymane wyróżnienia i nagrody w okresie od ostatniej oceny, a jeżeli pracownik nie był jeszcze oceniany – to od chwili zatrudnienia w Urzędzie:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

j/ udzielone kary porządkowe i dyscyplinarne:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

k/   dbałość o powierzone mienie:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

OGÓLNA OCENA PRACY:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

 

 

 

Ostróda, dnia ...............................                                  ..........................................

/podpis przewodniczącego zespołu oceniającego/

 

 

data publikacji: 08.02.2005, ostatnia aktualizacja: 08.02.2005, odsłon: 1 059


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544857
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości