Uchwała Nr XXVIII/136/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2004r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Ustala się Wójtowi Gminy Ostróda Gustawowi Markowi Brzezinowi miesięczne wynagrodzenie:

 

      1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.600 zł;

 

      2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.600 zł;

 

      3. dodatek za wysługę lat w wys.20% w kwocie - 920 zł;

 

      4. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 1.860 zł.

 

      § 2. Traci moc uchwała XV/78/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 986


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544545
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości