Uchwała Nr XXVII/199/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2017 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 pkt 3 i art. 238 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę Pani Irosławy K. z dnia 21 października 2016 r. w części dotyczącej działalności Wójta Gminy Ostróda, przekazaną Radzie Gminy Ostróda do rozpatrzenia pismem z dnia 28 listopada 2016 r. przez Zastępcę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Wskazuje się Skarżącej, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działalności Starosty Ostródzkiego jest Rada Powiatu Ostródzkiego, w związku z czym w tej części Skarżąca winna wnieść odrębną skargę do tego organu.
 
     § 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 20.02.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XXVII/199/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2017 r.
 
Pismem z dnia 28 listopada 2016 r. (data wpływu do Urzędu: 01.12.2016 r.) Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przekazał wg właściwości Radzie Gminy Ostróda do rozpatrzenia skargę z dnia 21 października 2016 r. Pani Irosławy K., reprezentującej podpisanych pod skargą mieszkańców Tyrowa, na działalność Wójta Gminy Ostróda. W przedmiotowej skardze zarzucono bezprawne działanie organów samorządowych i lokalnych osób prominentnych, które dopuszczają się niszczenia krajobrazu przyrodniczego, degradacji lokalnego środowiska, (w) wyniku wyrażenia zgody na budowę szkodliwego zakładu produkującego jachty w obrębie chronionej strefy Natura 2000.  
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) organem właściwym do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działalności Wójta Gminy Ostróda jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, stosownie do § 136 ust. 2 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Inwestycja budowy zakładu wytwarzającego elementy jednostek pływających i otuliny rurociągów przemysłowych na działkach nr 169 i 170, obręb Tyrowo, gmina Ostróda zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo (dalej jako mpzm). Mpzp określa przeznaczenie przedmiotowych działek, jako:
  • działka nr 169 obręb Tyrowo: 1P, 2P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 1ZN, 2ZN - tereny zieleni naturalnej, 1KD(Z) - tereny dróg publicznych; 1KDW - tereny dróg wewnętrznych
  • działka nr 170 obręb Tyrowo: 2P - tereny obiektów produkcyjnych; 1KDW - tereny dróg wewnętrznych; 1ZN - tereny zieleni naturalnej.
 
Projekt mpzp został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 listopada 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie mpzp rozwiązaniami odbyła się w dniu 18 grudnia 2012 r. W dyskusji wzięło udział 8 osób, które nie wniosły uwag do wyłożonego projektu mpzp.
 
Ogłoszenie o wyłożeniu mpzp. oraz o dyskusji publicznej ukazało się w Gazecie Olsztyńskiej dnia 20 listopada 2012 r., obwieszczenie w ww. sprawie zostało dostarczone do sołtysa miejscowości Tyrowo dnia 15 listopada 2012 r., zostało opublikowane w BIP dnia 16 listopada 2012 r. oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
           
            Dnia 4 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. Po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp, zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało dostarczone inwestorowi oraz właścicielom nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji.
 
            Postanowieniem z dnia 11 września 2015 r. nałożony został obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla przedmiotowej inwestycji (na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie).
 
            Dnia 17 grudnia 2015 r. został przedłożony Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
 
            Zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym. Obwieszczeniem z dnia 17 grudnia 2015 r. poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag do sprawy. Obwieszczenie zostało dostarczone do sołtysa miejscowości Tyrowo dnia 21 grudnia 2015 r., zostało opublikowane w BIP dnia 18 grudnia 2015 r. oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniach 18 grudnia 2015 r. – 04 stycznia 2016 r. W wyniku udziału społeczeństwa w postępowaniu, nie zostały wniesione uwagi i wnioski oraz żadna osoba nie wyraziła chęci zapoznania się z dokumentacją sprawy.
 
            Dnia 11 lutego 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostródzie. Decyzja została dostarczona inwestorowi oraz stronom postępowania. Decyzja ta stała się ostateczna dnia 9 marca 2016 r. (żadna ze stron nie wniosła odwołania). W decyzji nałożono na inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej (po rocznej eksploatacji inwestycji), w której należy wskazać wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne, powierzchniowe, jakość powietrza, ocenę oddziaływania akustycznego.
 
            Obwieszczeniem z dnia 11 lutego 2016 r. poinformowano społeczeństwo o wydanej decyzji. Obwieszczenie zostało dostarczone do sołtysa miejscowości Tyrowo dnia 18 lutego 2016 r., opublikowane w BIP dnia 11 lutego 2016 r. oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w dniach 11 lutego 2016 r. – 26 lutego 2016 r.
 
Wymaga podkreślenia, że inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy (PLH280001) jest położony w odległości około 800 m w linii prostej od terenu inwestycji. W świetle powołanych wyżej okoliczności, złożoną skargę w części dotyczącej działalności Wójta Gminy Ostróda należy uznać za bezzasadną.
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, pouczono Skarżącą, iż organem właściwym do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działalności Starosty Ostródzkiego jest Rada Powiatu Ostródzkiego, zgodnie z art. 229 pkt 4 ww. ustawy, w związku z czym w tej części Skarżąca winna wnieść odrębną skargę do Rady Powiatu Ostródzkiego.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.02.2017, ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, odsłon: 870


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214697
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości