Uchwała Nr XXVII/198/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2017 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda
 
   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 2 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2013 r., poz. 2417, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
   § 1. W uchwale Nr I/5/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda, § 1 otrzymuje brzmienie:
    „§ 1. Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda, których przedmiot działania określa § 38 Statutu Gminy Ostróda:
1/ Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich:
1. Lewandowska Anna
2. Nowakowski Roman
3. Nowicki Łukasz
4. Wiśniewski Józef
5. Wolf Łukasz
2/ Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Bartnicki Andrzej
2. Korpusik Stanisław
3. Nowakowski Roman
4. Stabińska Barbara
5. Woźny Mieczysław
3/ Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:
1. Bartnicki Andrzej
2. Bojar Witold
3. Brzózka Lila
4. Klimecki Tomasz
5. Pawszyk Jarosław
6. Sadowski Janusz
7. Stabińska Barbara
8. Szostek Marek
9. Woźny Mieczysław”. 
 
   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 20.02.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.02.2017, ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, odsłon: 697


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238463
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości