Uchwała Nr XXVII/197/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2017 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda
 
   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 2 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2013 r., poz. 2417, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
   § 1. W uchwale Nr I/4/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda, § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się następujące składy liczbowe stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda:
1) Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich - w liczbie 5;
2) Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - w liczbie 5;
3) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - w liczbie 9.”.
   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 20.02.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.02.2017, ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, odsłon: 747


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474579
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości