Uchwała Nr XXVII/196/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2017 r.
 
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 20.02.2017r.
Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski
 
Załącznik
do uchwały XXVII/196/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2017 r.
 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2017 r.
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
     § 1. 1. Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Ostróda.
 
     2. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda.
 
     § 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
 
  1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ostróda,
 
  2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ostróda,
 
  3) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach 2,
 
  4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),
 
  5) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2017 r.
 
     § 3. 1. Realizację działań przewidzianych Programem prowadzą przy wzajemnej współpracy:
 
  1) gmina,
 
  2) schronisko,
 
  3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy,
 
  4) lekarze weterynarii, stosownie do zawartych umów.
 
     2. Koordynatorem Programu jest Wójt, który współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej.
 
Rozdział 2.
Opieka nad zwierzętami
 
     § 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku gmina realizuje na podstawie umowy z Fundacją Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie z siedzibą: 14-100 Ostróda, ul. Jagiełły 5, lok. 19, prowadzącą schronisko.
 
     § 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
 
  1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,
 
  2) zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania,
 
  3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimy,
 
  4) współpracę przy realizacji w/w zadania z jednostkami pomocniczymi gminy oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi.
 
     § 6. 1. Na terenie gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt: stałe oraz na interwencję.
 
     2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
 
     3. Odławianie zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, prowadzone będzie przez podmiot prowadzący schronisko, na podstawie zawartej umowy.
 
     4. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowione zwierzęta dostarczane będą do schroniska.
 
     5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
 
     § 7. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z prowadzącym schronisko, oraz w miarę możliwości sterylizację bezdomnych zwierząt pozostających poza schroniskiem, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
 
     2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
 
     3. W celu zachęcenia właścicieli psów i kotów do przeprowadzania zabiegów sterylizacji albo kastracji, gmina zapewnia dofinansowanie w wysokości 50% kosztu zabiegu sterylizacji samic lub kastracji samców.
 
     4. Gmina zawiera z lekarzem weterynarii umowę na świadczenie usług w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji albo kastracji.
 
     5. Na warunkach określonych w umowie, gmina opłaca 50% kosztów zabiegu sterylizacji albo kastracji lekarzowi weterynarii.
 
     6. Zabiegi sterylizacji albo kastracji dofinansowane są tylko właścicielom psów i kotów, którzy są mieszkańcami gminy i w przypadku psów, poddali je szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 
Rozdział 3.
Zapobieganie bezdomności zwierząt
 
     § 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
 
  1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronach internetowych,
 
  2) współdziałanie z osobami, organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt,
 
  3) rekompensowanie osobom fizycznym części kosztów utrzymania psa, w przypadku adopcji bezdomnego psa z terenu gminy, na następujących zasadach:
 
  a) w przypadku adopcji bezdomnego psa nowy właściciel otrzyma jednorazową rekompensatę części kosztów utrzymania w wysokości 200 zł,
 
  b) rekompensata o której mowa w pkt 3 lit. a dotyczy tylko bezdomnych psów z terenu gminy i będzie wypłacona przez gminę w momencie dokonania adopcji i podpisania stosownej umowy,
 
  c) wprowadza się ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 600 zł na jedną rodzinę,
 
  d) przed oddaniem do adopcji, zwierzę zostanie poddane szczepieniu, sterylizacji lub kastracji oraz oznakowaniu elektronicznemu.
 
     § 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy realizują:
 
  1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów w schronisku,
 
  2) gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii oraz dofinansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy na poniższych zasadach:
 
  a) gmina zawiera umowę z lekarzem weterynarii na dokonanie zabiegów usypiania ślepych miotów,
 
  b) właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu, składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji,
 
  c) gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu na rachunek bankowy lekarza weterynarii, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie wystawionego rachunku/ faktury oraz oświadczenia właściciela, określonego w pkt 2 lit. b.
 
     § 10. 1. Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zapewni Zakład Rolny Pana Piotra Franciszka Madej, Karnity 8, 14-140 Miłomłyn.
 
     2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, gmina podejmie starania w zakresie znalezienia dla nich nowego właściciela.
 
     § 11. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewni Lecznica Weterynaryjna lek. wet. Anna Jasińska, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 21c.
 
Rozdział 4.
Finansowanie programu
 
     § 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi gmina.
 
     2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy na 2017 r. w kwocie 110.600,- zł.
 
     3. Sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2 szacunkowo przedstawia się następująco:
 
  1) na realizację zadań określonych w § 6 ust. 1, § 7 ust. 3 w kwocie 12.000,- zł,
 
  2) na realizację zadań określonych w § 5 pkt 2, § 9 pkt 2 w kwocie 3.000,- zł,
 
  3) na realizację zadań określonych w § 11 w kwocie 2.000,- zł,
 
  4) na realizacją zadań określonych w § 4, § 8 pkt 3 lit. a oraz lit. d w kwocie 91.600,- zł,
 
  5) na realizacją zadań określonych w § 10 ust. 1 w kwocie 2.000,- zł.
 
     § 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) i zarządzeniem nr 138/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro lub porozumienie międzygminne.

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 20.02.2017, ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, odsłon: 844


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214872
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości